Hvem er vi

lubben er stiftet den 28. oktober 1996Vi er nogle aktive pensionister, som på
frivillig basis har skabt en aktivitet i Roskilde Kommune.
Vi er i alderen fra 60 — 85 år, og et mindre handicap hindrer ikke deltagelse.
Vi ønsker en god bowling match, men det sociale har første prioritet samt at der
tages om hinanden.
Vi sikrer at alle medlemmer mindst en gang om ugen kommer hjemme fra for at
mødes til træning.
Vi sikrer 2 timers let ældre motion om ugen.
Vi sikrer socialt samvær ved mindst 3 møder årligt, hvor vi sammen spiser en let
anretning. Vi er netværks søgende i form af aktiviteter med tilsvarende klubber og
andre ældre, såvel i Roskilde samt i andre byer
Vi er for tilsvarende ældre aktiviteter.
Vi tror på at frivilligt arbejde i klubber som vores, er medvirkende til at
fremme ældres livskvalitet.
Vi klarer selv økonomien for vores normale aktiviteter, men skal vi fastholde, at
bestyrelsen også skal arrangere aktiviteter med andre klubber for dermed at sikre
bowlingaktivitet og størst muligt sociale samvær, må vi søge sponsor midler der
hvor muligheden findes.

Vedtægter

§ 1: Klubbens navn er MK Roskilde.

Klubben er hjemmehørende i Roskilde kommune med hjemmebane i Roskilde Bowling Center.

Klubben er stiftet den 28.10.1996.

§ 2: Klubben kan tilsluttes Sjællands Bowling Union under Dansk Bowling Forbund, der nationalt er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund og internationalt Federation Internationale des Quilleurs og Nordisk Bowling Forbund.

§ 3: Klubbens formål er at fremme kendskabet til bowling samt skabe et godt socialt samvær blandt klubbens medlemmer.

Klubbens midler kan tilvejebringes ved opkrævning af kontingent fra klubbens medlemmer.

§ 4: Klubben optager som medlemmer pensionister og efterløns- modtagere, der tilkendegiver at ville holde klubbens love efterretteligt samt til enhver tid rette sig efter de af centerpersonalet afstukne retningslinier for brug af bowlingcentret.

Medlemmer der ikke overholder ovenstående kan omgående ekskluderes af bestyrelsen.

Manglende kontingentindbetaling over 2 måneder betragtes som misligholdelse af medlemskab og kan medføre eksklusion

Klubben optager maksimalt 44 aktive medlemmer.

§ 5: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen ud fra et af bestyrelsen udarbejdet budget.

Bestyrelsen bemyndiges til at justere kontingentet i regnskabsåret, hvis bowlingcenteret ændrer prisen for leje af baner.

Ved samlet fravær på grund af sygdom i mere end 1 måned refunderes ved raskmelding 75 % af betalt kontingent i sygdomsperioden

§ 6: Klubben kan optage passive medlemmer hvis 2/3 af de aktive medlemmer stemmer for det på den ordinære generalforsamling.

Afstemningen skal være skriftlig.

Passive medlemmer betaler ¼ af medlemskontingentet.

Passive medlemmer har stemmeret

Skal et passivt medlem vælges til en bestyrelsespost, skal mindst 2/3 af de aktive medlemmer stemme for det på den ordinære generalforsamling.

Afstemningen skal være skriftlig.

Det må max være 2 passive medlemmer i bestyrelsen

§ 7: Klubben optager pensionister og efterløns- modtagere som gæstespiller. Bestyrelsen fører en fortegnelse over personer, som ønsker optagelse som gæstespiller. Disse personer kan bruges som gæstespillere f.eks. ved ordinære medlemmers fravær, klub matcher og ved diverse arrangementer.

Gæstespillerbetaling fastsættes af generalforsamlingen ud fra bestyrelsens budget

§ 8: Klubbens regnskabsperiode er 01.01. – 31.12.

§ 9: Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, match koordinator, sekretær.

Formand, kasserer og match koordinator vælges direkte på gene-

ralforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand og et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige år.

Kasserer, match koordinator og et bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i ulige år.

Match koordinator tiltræder først pr. 1.6. ved sæsonens afslutning,

1 bestyrelsessuppleant vælges hvert år.

1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 10: Bestyrelsens forretningsorden:

Formanden er ansvarlig for den daglige ledelse af klubben og ind-

kalder til møder, når det skønnes nødvendigt.

Formanden repræsenterer klubben.

Næstformanden modtager afbud fra spillere, og sørger for supplering med spillere ved afbud eller for afbestilling af bane( r ).

Bestyrelsen fører fortegnelse over gæstespiller.

Kassereren er ansvarlig for den til klubbens drift forbundne økonomi.

Bestyrelsen fører fortegnelse over foreningens medlemmer.

Sekretæren er ansvarlig for, at der optages og skrives referat over samtlige møder i klubbens regi.

Bestyrelsen foranlediger distribution af meddelelser, nyhedsbreve m.v.

§ 11: Klubben tegnes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12: Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

Formanden for udvalgene udpeges af bestyrelsen.

Match koordinatoren vælges dog på generalforsamlingen jf.

§ 8.. Hvis ikke den udpegede match koordinator er bestyrelsesmedlem i forvejen, deltager han/hun fremover i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.

§ 13: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og kun den kan give og ændre love.

Generalforsamlingen afholdes i februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i Roskilde Bowling Center.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 14: Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.

§ 15: Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, og stemme tæller.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Beretninger fra match koordinatoren og diverse nedsatte udvalg.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Forslag fra bestyrelsen – herunder forelæggelse af budget samt

    fastsættelse af kontingent og gæstespillerbetaling.

7. Valg af bestyrelsen samt suppleanter, jv. § 9.

8. Valg af revisor samt suppleant, jv. § 9.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal – for at kunne behandles på general-

forsamlingen – være formanden i hænde senest 8 dage før general-

forsamlingen.

§ 16: Bestyrelsens forslag offentliggøres samtidig med generalforsamlingens indkaldelse

§ 17: Samtlige lovændringer skal, for at blive vedtaget, vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte.

Øvrige beslutninger kan træffes med almindeligt flertal.

§ 18: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes senest 8 dage efter beslutningen, enten af bestyrelsen eller når mindst 1/3 navngivne medlemmer indsender skriftlig begæring herom, indeholdende motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt, direkte til medlemmerne, med mindst 14 dages varsel, med angivelse

af dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Der gælder samme afstemnings-

regler som ved ordinær generalforsamling.

§ 19: Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 1. i måneden. I særlige tilfælde kan der blive tale om opkrævning af gebyr, såfremt udmeldelsen bevirker øjeblikkelig ændring af en i gang værende holdturnering. Gebyret skal i så tilfælde dokumenteres i form af union eller anden myndigheds opkrævende beløb som følge af holdets ændring.

§ 20: Klubben kan kun opløses når 9/10 af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer her for. Beslutningen kan dog kun effektueres såfremt 2/3 af den samlede medlemsskare som minimum er til stede på den ekstraordinære generalforsamling.

Ved klubbens opløsning tilfalder eventuelle værdier den lokale handicap idræt,

§ 21: I tilfælde, hvor disse love måtte være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, at træffe de nødvendige beslutninger.

……………………………………………………………………………….

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28.10.1996

samt generalforsamlingens godkendelse af vedtægtsændringer den

12.2.2001, 25.2.2002,21.02.2005,12.02.2007,21.02.2011,20.02.2012

24.02.2014.13.02.2017