Referat af generalforsamling den 10. februar 2020 kl. 13.15 i RBC

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Som dirigent blev valg: Ebbe Rafn enstemmigt.

Birgit Petersen og Bent Andersen blev valg som stemmetællere.

Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden Johnny Steen fremlagde beretning (se bilag) u/spørgsmål og kommentarer. Godkendt.

 1. Beretning fra Matchkoordinator og diverse nedsatte udvalg.

Matchkoordinator Frede Hansen fremlagde beretning vedrørende sæsonens aktiviteter (se bilag) Ingen kommentarer og dermed godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Bente Nielsen meddelte, at det lille underskud på kr. 2.236,97 bl.a. skyldtes stigning af leje for baner og henviste samtidig til de udsendte bilag.

 1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 1. Forslag fra bestyrelsen:

Herunder forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og gæstespillerbetaling.

Budget godkendt.

Kontingentet stiger 1. september 2020:

For medlemmer fra kr. 230,00 til kr. 250,00 pr. måned.

For gæstemedlemmer fra kr. 70,00 til kr. 80,00 pr. måned.

Formanden informerede om, at sidste stigning fandt sted i 2010.

 1. Valg af bestyrelse samt suppleanter, jf. § 9.
  1. Valg af formand

Johnny Steen blev valgt enstemmigt som formand.

  1. Valg af bestyrelsesmedlem
  2. Jytte Sundberg blev genvalgt
  3. Valg af suppleant

Gerd Klinke blev genvalgt

 1. Valg af revisor samt suppleant, jf. § 9.
  1. Valg af revisor

Bent Andersen blev genvalgt som revisor

  1. Valg af revisorsuppleant.

Birgit Petersen blev genvalgt

 1. Eventuelt.

Der kom forslag fra Boy om en bustur til Sønderjylland/Tyskland.

Karen R. foreslog at nogle medlemmer ydede hjælp til planlægningen af en bustur. Formanden Johnny Steen svarede, at det var svært med flere involverede i denne del, da det er lidt kompliceret, at tilrettelægge, fordi der er mange deltaljer og aftaler, hvor enderne skal nå sammen.

Birgit Petersen foreslog, at der herefter kunne ydes hjælp med de praktiske opgaver. Formanden henviste til, at han altid fik den hjælp der var brug for, fra bestyrelsen.

Dirigenten Ebbe Rafn konstaterede, at der ikke var mere under eventuelt og takkede for god ro og orden.

Formanden Johnny Steen takkede dirigenten Ebbe Rafn for godt arbejde.

Der var fremmødt 54 og heraf var de 41 stemmeberettigede.


Klubmestre 2019.